Language of document :

Žaloba podaná 28. mája 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-57/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G Cipresa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie znížiť podporu žalobcu v invalidite za mesiace jún až september 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie v rozsahu, v akom existuje, o zamietnutí žiadosti z 19. októbra 2011,

zrušiť rozhodnutie Komisie v rozsahu, v akom existuje, o zamietnutí sťažnosti z 20. októbra 2011,

zrušiť všetky rozhodnutia, pokiaľ existujú a v rozsahu, v ktorom existujú, na základe ktorých Komisia protiprávne znížila každú mesačnú platbu podpory v invalidite prislúchajúcu žalobcovi za mesiace jún až september 2011 o peňažnú sumu v celkovej výške 1 661 eur, a zrušiť všetky rozhodnutia, pokiaľ existujú a v rozsahu, v ktorom existujú, o uskutočnení dotknutých odpočtov,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 1 661 eur spolu s úrokmi z uvedenej sumy v sadzbe 15 % ročne a s ročnou kapitalizáciou od 27. októbra 2011 do dňa skutočného zaplatenia uvedenej sumy,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.