Language of document :

Talan väckt den 28 maj 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-57/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipresa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att sänka sökandens invaliditetsersättning för perioden juni–september 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut, i den mån detta existerar, att avslå begäran av den 19 oktober 2011,

ogiltigförklara kommissionens beslut, i den mån detta existerar, att avslå klagomålet av den 20 oktober 2011,

ogiltigförklara alla beslut, i den mån de existerar, varigenom kommissionen på ett rättsstridigt sätt har sänkt utbetalningen av den invaliditetsersättning som sökanden har rätt till för perioden juni–september 2011 med belopp som sammanlagt uppgår till 1 661 euro, och ogiltigförklara varje eventuellt efterföljande beslut att verkställa dessa avdrag,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ett belopp på 1 661 euro jämte ränta med 15 procent per år med årlig kapitalisering från den 27 oktober 2011 fram till den dag betalning sker,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.