Language of document :

Žaloba podaná 22. mája 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-56/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie nezaplatiť za žalobcu po skončení jeho zmluvy za obdobie, kedy bol nezamestnaný, príspevky na dôchodkové poistenie do Deutsche Rentenversicherung alebo do systému dôchodkového poistenia Európskej únie a žiadosť o začlenenie žalobcu do dôchodkového systému Európskej únie alebo o prevedenie jeho práv na dôchodok na Deutsche Rentenversicherung

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje,

zrušiť rozhodnutie orgánu generálneho riaditeľstva Európskej komisie oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 24. februára 2012, č. R/813/11,

uložiť žalovanej povinnosť začleniť žalobcu pre obdobie od 1. apríla 2008 do 31. augusta 2009 do dôchodkového systému pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho spoločenstva a zaplatiť príslušné príspevky,

subsidiárne, uložiť žalovanej povinnosť podať na Deutsche Rentenversicherung návrh na dodatočné poistenie pre žalobcu počas obdobia od 1. apríla 2008 do 31. augusta 2009 a dodatočne za žalobcu zaplatiť príspevky na dôchodkové poistenie do nemeckého dôchodkového poistenia v zákonnej výške,

subsidiárne, určiť, že žalovaná je povinná žalobcovi od okamihu začatia poberania jeho dôchodku poskytnúť náhradu škody za sumu, o ktorú sa znížil dôchodok žalobcu v porovnaní s dôchodkom, ktorý by poberal, ak by boli za obdobie od 1. apríla 2008 do 31. augusta 2009 príspevky na dôchodkové poistenie do zákonného dôchodkového poistenia zaplatené v zákonom stanovenej výške.