Language of document :

Talan väckt den 22 maj 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-56/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rechtsanwälte)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte betala sökandens avgifter till ett nationellt pensionssystem eller till Europeiska unionens pensionssystem efter det att sökandens kontrakt som tillfälligt anställt löpt ut men under den period som denna var arbetssökande, tillika yrkande om att sökandens pensionsrättigheter ska omfattas av Europeiska unionens pensionssystem eller överföras till ett nationellt system.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut nr R/813/11 som fattades av Europeiska kommissionens generaldirektorat i egenskap av tillsättningsmyndighet, den 24 februari 2012,

förplikta svaranden att tillse att sökanden för perioden mellan den 1 april 2008 och den 31 augusti 2009 omfattas av det system för pensioner som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskapen och betala motsvarande pensionsavgifter,

i andra hand, förelägga svaranden att för sökandens räkning, i efterhand, ansöka om att svarande ska tillhöra det tyska pensionssystemet för perioden mellan den 1 april 2008 och den 31 augusti 2009 samt erlägga motsvarande lagstadgade avgifter,

i andra hand, fastslå att svaranden är skyldig att till sökanden, vid tiden för utbetalning av pensionen, utge ersättning för den minskning av pensionen som sökanden får vidkännas i förhållande till vad denna skulle ha erhållit om de lagstadgade avgifterna hade betalats under perioden mellan den 1 april 2008 och den 31 augusti 2009.