Language of document :

Žaloba podaná dne 28. května 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-58/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce, aby žalovaná vykonala rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. listopadu 2008 ve věci F-41/06, Marcuccio v. Komise, a náhrada škody, kterou žalobce podle svého tvrzení utrpěl.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise nebo přinejmenším jí přičitatelné rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým se zamítají, ať už částečně nebo úplně, tvrzení žalobce formulovaná v žádosti ze dne 25. března 2011;

zrušit rozhodnutí Komise nebo přinejmenším jí přičitatelné rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým se zamítají, ať už částečně nebo úplně, tvrzení žalobce formulovaná ve stížnosti ze dne 17. října 2011;

bude-li třeba, konstatovat, že Komise tím, že v přiměřené lhůtě od vydání níže uvedeného rozsudku nepřijala, a to přinejmenším zčásti, opatření pro výkon rozsudku vydaného Soudem pro veřejnou službu dne 4. listopadu 2008 ve věci F-41/06, Marcuccio v. Komise, jednala contra legem a contra ius;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 70 000 eur jako náhradu škody, která mu vznikla z důvodu, že Komise v rozporu s právem nepřijala všechna opatření pro výkon rozsudku ze dne 4. listopadu. 2008;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.