Language of document :

Talan väckt den 28 maj 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-58/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det tyst avslaget på sökandens begäran att svaranden ska verkställa personaldomstolens dom av den 4 november 2008 i mål F-41/06, Marcuccio mot kommissionen, samt ersättning för den skada sökanden anser sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, som härrör från eller åtminstone kan härledas till kommissionen, att avslå – oaktat grunden för avslaget eller om det är delvist eller fullständigt – sökandens begäran av den 25 mars 2011,

ogiltigförklara beslutet, som härrör från eller åtminstone kan härledas till kommissionen, att avslå – oaktat grunden för avslaget eller om det är delvist eller fullständigt – sökandens begäran av den 17 oktober 2011,

i den mån det är nödvändigt slå fast att kommissionen åtminstone delvis underlåtit att inom skälig tid efter det att personaldomstolen den 4 november 2008 meddelat sin dom i mål F-41/06, Marcuccio mot kommissionen, vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa denna dom, och att den kommissionen därmed handlat i strid med lag och rätt,

förplikta kommissionen att till sökanden betala 70 000 euro i ersättning för den orättmätiga skada han lidit till följd av kommissionens rättsstridiga underlåtenhet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att verkställa domen av den 4 november 2008, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.