Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE

z 3. augusta 2012

Vec F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu – Naliehavosť – Neexistencia – Súdne výdavky – Článok 94 rokovacieho poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 AE, ako aj článku 279 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE podľa jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio v podstate navrhuje odklad vykonateľnosti po prvé rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietla jeho žiadosť z 19. októbra 2011 o náhradu škody vo výške 1 661 eur, o ktorej sa domnieval, že mu bola neoprávnene odpočítaná z jeho podpôr v invalidite, po druhé implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť obsiahnutá v liste z 20. októbra 2011, po tretie akéhokoľvek rozhodnutia, na základe ktorého Komisia odpočítala sumu 1 661 eur z jeho podpôr v invalidite za jún, júl, august a september 2011

Rozhodnutie: Návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta. Žalobca je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu sumu 1 000 eur. O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

Abstrakt

1.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky prípustnosti – Sporné rozhodnutie, ktoré už sčasti nemá účinky ku dňu podania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia – Neprípustný návrh

(Článok 278 ZFEÚ)

2.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Návrh – Formálne náležitosti – Presné označenie predmetu návrhu

[Články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. d) a článok 102 ods. 3]

3.      Súdne konanie – Súdne výdavky – Výdavky spôsobené Súdu pre verejnú službu žalobou úradníka zneužívajúcou právo – Zaviazanie úradníka na náhradu týchto výdavkov – Uplatniteľnosť v rámci návrhu na nariadenia predbežného opatrenia

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 94)

1.      Pokiaľ časť sporného rozhodnutia ku dňu podania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia už nemá účinky, návrhy súvisiace s touto časťou sú neprípustné.

(pozri bod 23)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. februára 2012, BK/Komisia, F‑140/11 R, bod 29 a tam citovaná judikatúra

2.      Návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý má bez ďalších podrobností týkajúcich sa jeho predmetu neurčitú a nepresnú povahu, nespĺňa podmienky článku 35 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, na ktorý odkazuje článok 102 ods. 3 toho istého rokovacieho poriadku, a preto je neprípustný.

(pozri bod 24)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 2. júla 2004, Enviro Tech Europe a Enviro Tech International/Komisia, T‑422/03 R II, bod 59

3.      Ak podľa článku 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu vznikli Súdu pre verejnú službu výdavky, ktorým bolo možné predísť, najmä ak žaloba predstavuje zjavné zneužitie práva, môže zaviazať účastníka konania, ktorý ich spôsobil, aby ich celkom alebo čiastočne uhradil, pričom výška tejto úhrady nesmie prekročiť sumu 2 000 eur. Keďže toto ustanovenie nemá obmedzujúcu povahu, pokiaľ ide o okolnosti, za ktorých môžu Súdu pre verejnú službu vzniknúť v dôsledku konania účastníka konania výdavky, ktorým bolo možné predísť, môže sa uplatniť na preskúmanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

(pozri bod 30)