Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(трети състав)


26 юни 2013 година


Дело F‑56/12


Willy Buschak

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Срочно нает служител — Обезщетение за безработица — Вноски в пенсионноосигурителна схема — Просрочена административна жалба“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Buschak иска, от една страна, отмяна на решението на Европейската комисия от 24 февруари 2012 г., с което тя отказва да вземе предвид период, в който жалбоподателят е бил безработен, при изчисляването на размера на пенсията му за осигурителен стаж по реда на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“) и да внесе съответните вноски, и от друга страна, Комисията да бъде задължена да вземе предвид този период при изчисляването на размера на пенсията му за осигурителен стаж и да внесе съответните вноски, а при условията на евентуалност, от една страна, Комисията да бъде задължена да подаде искане за осигуряване със задна дата до институцията, отговаряща за германската пенсионноосигурителна схема, и да внесе съответните законоустановени вноски, и от друга страна, заплащането на обезщетение за претърпените вреди

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Buschak понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.


Резюме


Искове и жалби на длъжностните лица — Предварителна административна жалба — Срокове — Преклудиране — Възобновяване — Условие — Ново обстоятелство — Понятие — Акт, с който се потвърждава предходно решение — Изключване

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица; член 46 от Условията за работа на другите служители)

Членове 90 и 91 от Правилника, които по силата на член 46 от Условията за работа на другите служители са приложими по аналогия за срочно наетите служители, поставят допустимостта на жалбата, подадена по съдебен ред от длъжностно лице или срочно нает служител срещу неговата институция, в зависимост от редовното протичане на предвиденото в тези членове предварително административно производство.

Следователно не е възможно длъжностно лице или срочно нает служител да се отклони от предвидените в членове 90 и 91 от Правилника срокове за подаването на жалба по административен или съдебен ред, като подаде искане, с което оспорва необжалвано в срок предходно решение. Единствено наличието на нови обстоятелства от съществено значение може да обоснове подаването на молба за преразглеждане на решение, което е станало окончателно. В това отношение писмо от администрацията, с което само се припомня вече съобщена на заинтересованото лице информация, не може да се счита за акт с неблагоприятни последици, който дава възможност да започне да тече нов срок, позволяващ да се пристъпи към съдебното производство.

(вж. точки 23, 24 и 26)


Позоваване на:

Съд — 15 май 1985 г., Esly/Комисия, 127/84, точка 10; 4 юни 1987 г., P./CES, 16/86, точка 6

Първоинстанционен съд — 11 май 1992 г., Whitehead/Комисия, T‑34/91, точка 18; 4 май 2005 г., Schmit/Комисия, T‑144/03, точка 147

Съд на публичната служба — 10 септември 2007 г., Speiser/Парламент, F‑146/06, точка 22