Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 26 juni 2013

Mål F‑56/12

Willy Buschak

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillfälligt anställd – Arbetslöshetsförmån – Pensionsavgifter – För sent inkommet klagomål”

Saken:      Talan väckt enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euroatomfördraget enligt artikel 106a i detta, genom vilken Willy Buschak i första hand har yrkat dels ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 24 februari 2012, att inte beakta en period när sökanden var arbetslös vid fastställandet av vederbörandes pensionsrättigheter i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och betala de motsvarande avgifterna, dels att kommissionen förpliktas att ta sådan hänsyn vid fastställandet av vederbörandes pensionsrättigheter och betala de motsvarande avgifterna. Sökanden har i andra hand yrkat dels att kommissionen ska förpliktas att retroaktivt ansöka om försäkring hos den institution som ansvarar för det tyska pensionssystemet och betala motsvarande lagstadgade avgifter, dels betala skadestånd för den skada som lidits.

Avgörande:       Talan ogillas. Willy Buschak ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgången frist – Börjar löpa på nytt – Villkor – Ny faktisk omständighet – Begrepp – Rättsakt som bekräftar ett tidigare beslut – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91; anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 46)

Enligt artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna, vilka är analogt tillämpliga på tillfälligt anställda enligt artikel 46 i anställningsvillkoren för övriga anställda, är upptagandet till prövning av en talan som väckts av en tjänsteman eller en tillfälligt anställd mot den institution som denne tillhör villkorat av att det föregående administrativa förfarandet, vilket föreskrivs i dessa bestämmelser, har genomförts på ett korrekt sätt.

Det är därför inte tillåtet för en tjänsteman eller en tillfälligt anställd att avvika från fristerna för att inge klagomål och väcka talan enligt artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna, genom att inge en begäran som indirekt angriper ett tidigare beslut som inte har angripits inom fristerna. Endast om det föreligger nya och väsentliga omständigheter kan det vara berättigat att inge en begäran som syftar till omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft. Ett brev från administrationen som endast erinrar om information som redan har meddelats till den berörda personen kan i detta hänseende inte anses som en rättsakt som går någon emot och som kan ge upphov till att en ny frist för att inleda det rättsliga förfarandet börjar löpa.

(se punkterna 23, 24 och 26)

Hänvisning till

Domstolen: 15 maj 1985, Esly mot kommissionen, 127/84, punkt 10; 4 juni 1987, P. mot CES, 16/86, punkt 6

Förstainstansrätten: 11 maj 1992, Whitehead mot kommissionen, T‑34/91, punkt 18; 4 maj 2005, Schmit mot kommissionen, T‑144/03, punkt 147

Personaldomstolen: 10 september 2007, Speiser mot parlamentet, F‑146/06, punkt 22