Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

zo 7. októbra 2013

Vec F‑57/12

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Podpora v invalidite – Odpočítanie sumy pohľadávky inštitúcie – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje v podstate zrušenie rozhodnutia Európskej komisie znížiť celkovú sumu podpory v invalidite vo výške 1 661 eur, ktorá mu bola vyplatená za mesiace jún, júl, august a september 2011, a náhradu ujmy, ktorú utrpel v dôsledku tohto zníženia

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu. L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia vo veciach F‑57/12 R a T‑464/12 P(R). L. Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu sumu 2 000 eur.

Abstrakt

1.      Úradníci – Rozhodnutie spôsobujúce ujmu – Povinnosť odôvodnenia – Rozhodnutie prijaté v súvislostiach známych osobe, ktorej bolo určené

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek)

2.      Súdne konanie – Súdne výdavky – Výdavky spôsobené Súdu pre verejnú službu žalobou úradníka zjavne zneužívajúcej právo – Zaviazanie úradníka na úhradu uvedených výdavkov

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 94 písm. a)]

1.      Účelom povinnosti odôvodnenia rozhodnutia spôsobujúceho ujmu je poskytnúť dotknutej osobe dostatočné údaje na posúdenie, či je rozhodnutie odôvodnené alebo či má vady, pre ktoré bude možné napadnúť jeho zákonnosť, a umožniť súdu Únie, aby preskúmal zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Rozhodnutie je dostatočne odôvodnené vtedy, ak akt, ktorý tvorí predmet žaloby, bol prijatý v súvislostiach, ktoré sú dotknutému úradníkovi známe a umožňujú mu pochopiť rozsah opatrenia, ktoré sa voči nemu prijalo.

(pozri body 30 a 31)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 7. októbra 2009, Marcuccio/Komisia, F‑3/08, bod 27 a tam citovaná judikatúra; 1. decembra 2010, Gagalis/Rada, F‑89/09, bod 67 a tam citovaná judikatúra

2.      Podľa článku 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, ak vznikli Súdu pre verejnú službu výdavky, ktorým bolo možné predísť, najmä ak žaloba predstavuje zjavné zneužitie práva, môže tento súd zaviazať účastníka konania, ktorý ich spôsobil, aby ich uhradil celkom alebo čiastočne, pričom výška tejto úhrady nesmie prekročiť sumu 2 000 eur. Žaloba zjavne zneužíva zdroje Súdu pre verejnú službu, keď žalobca zamlčí všetky informácie týkajúce sa dôvodu rozhodnutia inštitúcie, ktoré mu oznámila a o ktorom úradník už vedel pred podaním žaloby.

(pozri body 55 a 56)