Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 7 oktober 2013

Mål F‑57/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Invaliditetsersättning – Avdrag med ett belopp som motsvarar en institutions fordran – Uppenbart att talan till viss del inte kan tas upp till prövning och till viss del är ogrundad”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut att dra av ett belopp på 1 661 euro från den invaliditetsersättning som betalades ut till honom avseende juni, juli, augusti och september 2011, och skadestånd för den skada som uppkommit till följd av avdraget.

Avgörande:      Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet i målen F-57/12 R och T‑464/12 P(R)M. Luigi Marcuccio ska betala ett belopp på 2 000 euro till personaldomstolen.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Beslut som går någon emot – Motiveringsskyldighet – Beslut som fattats i ett sammanhang som är väl känt för den som beslutet riktas till

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25 andra stycket)

2.      Domstolsförfarande – Domstolskostnader – Kostnader som har förorsakats personaldomstolen till följd av en tjänstemans rättegångsmissbruk – Tjänstemannen förpliktas att ersätta nämnda kostnader

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 94 a)

1.      Skyldigheten att motivera ett beslut som går någon emot har dels till syfte att ge den som berörs därav tillräckliga upplysningar för att denne ska kunna bedöma om beslutet är välgrundat eller om det är behäftat med ett fel som medför att dess lagenlighet kan bestridas, dels att göra det möjligt för unionsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet. Ett beslut är tillräckligt motiverat om den rättsakt som är föremål för talan har antagits i ett för den berörde tjänstemannen känt sammanhang som gör det möjligt för denne att förstå räckvidden av den åtgärd som har vidtagits beträffande honom.

(se punkterna 30 och 31)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 7 oktober 2009, Marcuccio mot kommissionen, F‑3/08, punkt 27 och där angiven rättspraxis, 1 december 2010, Gagalis mot rådet, F‑89/09, punkt 67 och där angiven rättspraxis

2.      Om personaldomstolen har förorsakats onödig kostnad, särskilt i uppenbara fall av rättegångsmissbruk, kan den med stöd av artikel 94 i rättegångsreglerna förplikta den part som förorsakat kostnaden att ersätta hela eller delar av denna, dock högst till ett belopp på 2 000 euro. Personaldomstolens resurser tas i anspråk på ett sätt som utgör uppenbart missbruk när sökanden inte lämna några uppgifter om skälen för en institutions beslut, trots att institutionen underrättat sökanden om skälen, vilka vederbörande fått kännedom om innan talan väcktes.

(se punkterna 55 och 56)