Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

12. detsember 2013

Kohtuasi F‑58/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Töövõimetuse tõttu pensionile saatmise otsus – Põhjenduste puudumise tõttu tühistamine Avaliku Teenistuse Kohtu poolt – Kohtuotsuse täitmise nõue – Tööle ennistamise taotlus – Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse tühistamine – Põhjendatud huvi puudumine – ELL artikkel 266 – Institutsiooni lepinguväline vastutus – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub sisuliselt tühistada Euroopa Komisjoni otsuse, millega jäeti rahuldamata tema 25. märtsi 2011. aasta taotlus ta tööle ennistada ja hüvitada tekitatud kahju.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Põhjendatud huvi – Tekkinud ja olemasoleva huvi tingimus – Hindamine hagi kohtusse saabumisel – Hagi, mis võib hagejale kasu tuua

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnike hagid – Tühistav kohtuotsus – Mõju – Kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete rakendamise kohustus – Ulatus

(ELTL artikkel 266)

1.      Ametniku või endise ametniku poolt personalieeskirjade artiklite 90 ja 91 alusel esitatud hagi, milles nõutakse isikut kahjustava meetme tühistamist personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 tähenduses, on vastuvõetav üksnes siis, kui hagi esitamise ajal on hagejal tekkinud ja jätkuv ning piisavalt selge huvi kõnealuse meetme tühistamise suhtes; selline huvi eeldab, et hagi tulemusel võib selle esitanud pool saada mingit kasu.

(vt punkt 23)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 29. november 2006, liidetud kohtuasjad T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 ja T‑139/05: Agne-Dapper jt vs. komisjon jt (punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika).

Euroopa Liidu Üldkohus: 11. september 2013, kohtuasi T‑475/11 P: Marcuccio vs. komisjon (punktid 13–18).

2.      Asjaomane institutsioon peab ELTL artiklis 266 ette nähtud kohustuse täitmiseks võtma meetmed, mis on vajalikud tühistava kohtuotsuse täitmiseks, teostades liidu kohtu järelevalve all talle selles küsimuses kuuluvat kaalutlusõigust, järgides seejuures nii selle kohtuotsuse resolutsiooni ja põhjendusi kui ka liidu õiguse sätteid.

Mis puudutab töövõimetuse tõttu pensionile saatmise otsuse põhjendamatuse tõttu tühistanud kohtuotsuse täitmist ja vajaduse korral uue otsuse tegemist nõuetekohaselt põhjendatud töövõimetuse tõttu, peab asjaomane institutsioon esiteks kontrollima huvitatud isiku terviseseisundit.

(vt punktid 33 ja 34)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 19. oktoober 2006, kohtuasi T‑503/04: Pessoa e Costa vs. komisjon (punktid 69 ja 70 ning seal viidatud kohtupraktika).