Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Itálie) dne 10. března 2021 – Comune di Camerota

(Věc C-161/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Comune di Camerota

Předběžné otázky

Brání článek 2 (pokud jde konkrétně o zásadu právního státu) a článek 19 SEU, článek 47 Listiny základních práv Evropské unie, čl. 120 odst. 1 a čl. 126 odst. 1 SFEU, čl. 3 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. b) a článek 12 směrnice 2011/85/EU1 , článek 5 nařízení (EU) č. 473/20132 , jakož i zásady proporcionality, loajální spolupráce a užitečného účinku zakotvené v právu Evropské unie a vyplývající z článků 4 a 5 SEU výkladu a použití takové mimořádné vnitrostátní právní úpravy, jako je právní úprava obsažená v čl. 53 odst. 8 nařízení vlády s mocí zákona č. 104 ze dne 14. srpna 2020, které bylo přeměněno se změnami na zákon prostřednictvím zákona č. 126 ze dne 13. října 2020, v tom smyslu, že tato právní úprava zabraňuje, byť dočasně (od 15. srpna 2020 do 30. června 2021, a tudíž i po značně dlouhou dobu po období nouzového stavu), účinnému a včasnému soudnímu přezkumu dodržování rozpočtových pravidel, který je v souladu s vnitrostátním ústavním a legislativním rámcem svěřen takovému nezávislému soudnímu orgánu, který se specializuje na účetní oblast, jako je Corte dei conti (Účetní dvůr), zejména tím, že pozastavuje funkce soudního přezkumu vůči místním orgánům veřejné moci, které se nacházejí v situaci strukturální nerovnováhy, jež může vést k jejich předlužení, a které zahájily dlouhodobý proces fiskální konsolidace a které by potřebovaly – právě z tohoto důvodu, jakož i z důvodu obtíží vyplývajících ze zdravotní krize – více než jiné orgány, aby podléhaly nezávislému, účinnému a včasnému monitorování, které zabrání tomu, aby se finanční krize mohla zhoršit a aby odchýlení od procesu fiskální konsolidace byla nevratná a vedla k předlužení tohoto orgánu?

Brání čl. 3 odst. 3 SEU, čl. 3 odst. 1 písm. b), čl. 119 odst. 1 a 2 a článek 120 SFEU, články 1 a 4 směrnice 2011/7/EU3 , jakož i protokol č. 27 o vnitřním trhu a hospodářské soutěži výkladu a použití takové mimořádné vnitrostátní právní úpravy, jako je právní úprava obsažená v čl. 53 odst. 9 nařízení vlády s mocí zákona č. 104 ze dne 14. srpna 2020, které bylo přeměněno se změnami na zákon prostřednictvím zákona č. 126 ze dne 13. října 2020, v tom smyslu, že tato právní úprava umožňuje nový případ pozastavení od 15. srpna 2020 do 30. června 2021 vykonávacích řízení zahájených na návrh věřitelů proti orgánům veřejné moci, jejichž plán stabilizace byl schválen, které je odůvodněno výlučně zdravotní krizí a přidává se k pozastavení, které se na tyto orgány již vztahovalo na základě čl. 243a odst. 4 ve spojení s čl. 243c odst. 5 konsolidovaného znění zákonů o režimu místních orgánů veřejné moci (Tuel), aniž by po tomto pozastavení následovalo zahájení insolvenčního řízení, které nabízí alternativní způsob uspokojení dluhu, s důsledky, které toto dodatečné a dlouhodobé pozastavení vykonávacích řízení přináší z hlediska dalšího zhoršení zpoždění plateb veřejné správy, a tedy ochrany hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti věřitelských podniků?

____________

1     Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).