Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 11. března 2021 – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado a Partido político VOX v. Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés a Anna Gabriel Sabaté

(Věc C-158/21)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Žalobci: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado a Partido político VOX

Obžalovaní: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés a Anna Gabriel Sabaté

Předběžné otázky

Umožňuje rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV1 , aby vykonávající justiční orgán odmítl předání osoby, jež byla vyžádána prostřednictvím EZR [evropský zatýkací rozkaz], na základě důvodů odmítnutí stanovených jeho vnitrostátním právem, nikoli však rámcovým rozhodnutím?

Pro případ, že bude odpověď na předchozí otázku kladná, a pro účely zajištění řádného vyřízení EZR a náležitého uplatnění postupu stanoveného v čl. 15 odst. 3 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV:

Musí vykonávající justiční orgán prostudovat a analyzovat právo jednotlivých států, aby mohl vzít v úvahu případné důvody odmítnutí EZR, jež nejsou uvedeny v rámcovém rozhodnutí 2002/584/SVV?

S ohledem na odpovědi poskytnuté na výše uvedené otázky a ve světle čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, podle něhož se příslušnost vystavujícího justičního orgánu pro vydání EZR určuje podle práva vystavujícího státu:

Musí být toto ustanovení vykládáno v tom smyslu, že vykonávající justiční orgán může zpochybnit příslušnost vystavujícího justičního orgánu k jednání v konkrétní trestní věci a odmítnout předání, má-li za to, že posledně jmenovaný orgán není příslušný k vydání evropského zatýkacího rozkazu?

Pro případ, že by byl vykonávající justiční orgán oprávněn posuzovat, zda jsou ve vystavujícím státě dodržována základní práva vyžádané osoby:

4.1 Umožňuje rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV, aby vykonávající justiční orgán odmítl předání vyžádané osoby, pokud ze zprávy pracovní skupiny, kterou předložila vykonávajícímu vnitrostátnímu orgánu sama vyžádaná osoba, vyvodí závěr, že existuje riziko porušení jejích základních práv ve vystavujícím členském státě?

4.2 Pro účely předchozí otázky, představuje taková zpráva objektivní, spolehlivý, přesný a řádně aktualizovaný údaj, kterým lze ve světle judikatury Soudního dvora odůvodnit odmítnutí předání vyžádané osoby na základě vážného rizika porušení jejích základních práv?

4.3 Pro případ, že bude odpověď na předchozí otázku kladná, jaké důkazy vyžaduje unijní právo, aby mohl členský stát dospět k závěru, že ve vystavujícím členském státě existuje riziko porušení základních práv, jehož se dovolává vyžádaná osoba a které je důvodem k odmítnutí EZR?

Má na odpovědi na výše uvedené otázky vliv okolnost, že osoba, o jejíž předání se žádá, se mohla před justičními orgány vystavujícího státu dovolávat nedostatku příslušnosti vystavujícího státu, napadnout zatýkací rozkaz vydaný tímto státem a domáhat se zajištění svých základních práv, a to dokonce ve dvoustupňovém řízení?

Má na odpovědi na výše uvedené otázky vliv okolnost, že vykonávající justiční orgán odmítl EZR z důvodů, jež nejsou výslovně stanoveny ve zmíněném rámcovém rozhodnutí 2002/584/SVV, zvláště pak z důvodu domnělého nedostatku příslušnosti na straně vystavujícího justičního orgánu a vážného rizika porušení základních práv ve vystavujícím státě, aniž předem požádal vystavující justiční orgán o konkrétní doplňující informace, které mají vliv na toto rozhodnutí?

Pro případ, že by z odpovědí na výše uvedené otázky vyplývalo, že rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV brání za okolností projednávaného případu tomu, aby bylo předání osoby odmítnuto na základě zmíněných důvodů odmítnutí:

Brání rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV tomu, aby předkládající soud vydal nový EZR proti téže osobě a směřující k témuž členskému státu?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 2002, L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34)