Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. listopada 2020. uputio Conseil d'État (Francuska) – Schneider Electric SA i dr./Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(predmet C-556/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Tuženici: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Prethodno pitanje

Jesu li odredbe članka 4. Direktive 90/435/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica1 , osobito s obzirom na njezin članak 7. stavak 2., prepreka odredbi kao što je ona iz članka 223.e Općeg poreznog zakonika, kojom se radi pravilne provedbe mehanizma namijenjenog uklanjanju dvostrukog gospodarskog oporezivanja dividendi prilikom preraspodjele od strane matičnog društva dobiti koju su mu raspodijelila društva kćeri sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije predviđa porezno davanje?

____________

1 SL 1990., L 225, str. 6.