Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Bolgarija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-545/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Bolgarija (zastopnice: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

za nične razglasi naslednje določbe Uredbe (EU) 2020/10551 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza:

člen 1, točka 3, v delu v katerem ta določa člen 5, točka 1b, Uredbe (ES) št. 1071/2009, (podredno, če po mnenju Sodišča to ni mogoče, Republika Bolgarija predlaga, naj se člen 1, točka 3, razglasi za ničen v celoti); in

člen 2, točka 4a; (podredno, če po mnenju Sodišča to ni mogoče, Republika Bolgarija predlaga, naj se člen 2, točka 4, razglasi za ničen v celoti);

še bolj podredno, če Sodišče meni, da tožbi za razglasitev delne ničnosti sporne uredbe ni mogoče ugoditi naj Uredbo (EU) 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza, v celoti razglasi za nično; in

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 90 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v povezavi s členom 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), členom 11 PDEU, členom 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, členom 3(5) PEU, členom 208(2) PDEU in členom 216(2) PDEU in Pariško konvencijo.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ki je določeno v členu 5(4) PEU in členu 1 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije (člen 18 PDEU in člena 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah), načela enakosti držav članic pred pogodbama (člen 4(2) PEU), in, če je to potrebno, člena 95(1) PDEU.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člen 91(1) PDEU.

Peti tožbeni razlog: kršitev členov 90 PDEU, 91(2) PDEU in 94 PDEU ter člena 3(3) PEU.

Šesti tožbeni razlog: kršitev svobode opravljanja poklica in svobode ustanavljanja v smislu člena 49 PDEU in členov 15 in 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev člena 58(1) v povezavi s členom 91 PDEU, in podredno, člena 56 PDEU.

____________

1 UL 2020, L 249, str. 17.