Language of document :

Жалба, подадена на 23 октомври 2020 г. — Кипър/Парламент и Съвет

(Дело C-549/20)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Кипър (представител: Eirini Neofytou)

Ответници: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се отмени член 1, точка 3 от Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт1 в частта, в която установява член 5, параграф 1, буква б) от Регламент № 1071/2009, а при условията на евентуалност — ако Съдът приеме, че това не е възможно — да се отмени изцяло член 1, точка 3,

при условията на евентуалност — ако Съдът приеме за недопустимо изложеното по-горе искане за частична отмяна на обжалвания регламент — да се отмени изцяло Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на Регламента на следните седем основания:

Първо основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на член 90 ДФЕС във връзка с член 3, параграф 3 ДЕС, член 11 ДФЕС, член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 3, параграф 5 ДЕС, член 208, параграф 2 ДФЕС и член 216, параграф 2 ДФЕС и Парижкия договор.

Второ основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на принципа на пропорционалност, закрепен в член 5, параграф 4 ДЕС и в член 1 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора за ЕС и към Договора за функционирането на ЕС.

Трето основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на принципа на равно третиране и забраната на дискриминацията по член 18 ДФЕС и членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на равенство на държавите членки пред Договорите по член 4, параграф 2 ДЕС, както и — в случай че Съдът намери това за релевантно — член 95, параграф 1 ДФЕС.

Четвърто основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на член 91, параграф 1 ДФЕС.

Пето основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на член 91, параграф 2 ДФЕС и член 90 ДФЕС във връзка с член 3, параграф 3 ДЕС и член 94 ДФЕС.

Шесто основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на свободата на стопанска инициатива и свободата на установяване по член 49 ДФЕС и членове 15 и 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Седмо основание за отмяна: жалбоподателят поддържа, че ответниците са действали в нарушение на член 58, параграф 1 ДФЕС във връзка с член 91 и, при условията на евентуалност, член 56 ДФЕС.

____________

1 ОВ L 249, 2020 г., стр. 17.