Language of document :

Жалба, подадена на 26 октомври 2020 г. — Република Полша/Парламент и Съвет

(Дело C-553/20)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответници: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се отмени член 1, точка 6, буква г) от Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи1 ;

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

При условията на евентуалност — ако Съдът приеме, че оспорваната разпоредба на Регламент 2020/1054 не може да бъде отделена от останалата част на този регламент, без това да измени същността му, Република Полша моли Регламент 2020/1054 да бъде изцяло отменен.

Основания и основни доводи

Република Полша изтъква следните основания за отмяната на оспорваната разпоредба на Регламент 2020/1054:

1) нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС), тъй като произволно са определени местата, на които водачите трябва да получават почивка;

2) нарушение на член 91, параграф 2 ДФЕС, тъй като мерките са приети без оглед на отражението им върху жизненото равнище и нивото на заетост в определени региони и върху експлоатацията на транспортното оборудване;

3) нарушение на член 94 ДФЕС, тъй като мерките са приети, без да се вземе предвид икономическото положение на превозвачите;

4) нарушение на принципа на правна сигурност, тъй като текстът на разпоредбата е неясен и не позволява да се определят произтичащите от него задължения;

5) нарушение на член 11 ДФЕС и член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като не са взети предвид изискванията за опазване на околната среда.

Република Полша по-конкретно твърди, че оспорваната разпоредба е приета в нарушение на принципа на пропорционалност. Поради приемането на неподходящи критерии за това на кои места водачите трябва да получават почивка, е налице нарушение на произтичащия от Регламент № 561/2006 принцип, че в периода на почивките водачите могат свободно да разполагат със своето време. Същевременно на автомобилните превозвачи са наложени прекомерни задължения, които ще се отразят отрицателно не само на положението на отделните предприятия, основно малките и средните, и на пазара на транспортните услуги, но и на околната среда. Отрицателни последици от прилагането на оспорваната разпоредба ще усетят най-вече предприятията от страните извън центъра на Европейския съюз. Същевременно приетите мерки не са обективно обосновани от гледна точка на положението на водачите. Те не са и съобразени със специфичния характер на регламентираните услуги.

____________

1 ОВ L 249, 2020 г., стр. 1.