Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Malta/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-552/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Malta (zastopniki: A. Buhagiar, agent, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, abogados)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

člen 5(1)(b) Uredbe 1071/20091 in člen 8(2)(a) Uredbe 1072/20092 , kakor sta bila spremenjena, prvonavedeni s členom 1, in drugonavedeni s členom 2 Uredbe (EU) 2020/10553 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza, razglasi za nična;

Evropskemu parlamentu in Svetu naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Malta v podporo tožbi predlaga razglasitev ničnosti izpodbijanih ukrepov iz naslednjih razlogov.

S prvim tožbenim razlogom se Sodišču predlaga, naj člen 1(3) Uredbe 2020/1055 (pravilo „vračanja vozil v bazo“), razglasi za ničen, ker naj bi bil z njim

kršen člen 91(2) PDEU v povezavi s členom 11 PDEU in členom 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj naj pri njegovem sprejetju ne bi bili upoštevani preudarki na področju vpliva na okolje in resnih posledic za promet;

kršen člen 5(4) PEU in načelo sorazmernosti, saj naj ne bi bil manj omejevalen ukrep in bi povzročil nesorazmerno škodo v smislu razmerja med stroški in koristmi z vidika okolja in prevoza.

Z drugim tožbenim razlogom se Sodišču predlaga, naj člen 2(4)(a) Uredbe št. 2020/1055 (pravilo „mirovanja obdobja mirovanja kabotaže“, obdobje prepovedi kabotaže v primeru vrnitve vozila v bazo), razglasi za ničen, ker naj bi bil z njim

kršen člen 91(2) PDEU, ker naj toženi stranki ne bi upoštevali resnih vplivov navedenega ukrepa na prevoz;

kršen člen 5(4) PEU in načelo sorazmernosti, saj naj bi znatno omejeval možnost prevoznikov, da organizirajo svojo logistiko in zagotovijo dobro delovanje svojih flot;

kršena člena 20 in 21 Listine EU o temeljnih pravicah in načelo enakega obravnavanje, saj naj brez objektive utemeljitve ne bi upošteval posebnosti otoške države članice ter njenega trga prevoza blaga.

____________

1 Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL 2009, L 300, str. 51).

2 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL 2009, L 300, str. 72).

3 UL 2020, L 249, str. 17.