Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2020 – Republiken Malta mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

(Mål C-552/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Republiken Malta (ombud: A. Buhagiar, agent, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, abogados)

Svarande: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara artikel 5.1 b i förordning 1071/20091 och artikel 8.2a i förordning 1072/20092 , i deras lydelse enligt artikel 1 respektive artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/10553 av den 15 juli 2020 om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn, och

förplikta Europaparlamentet och rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Malta har till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av de angripna rättsakterna anfört två grunder.

I den första grunden har Republiken Malta yrkat att artikel 1.3 i förordning 2020/1055 (regeln om “Return-Home of Vehicles”) ska ogiltigförklaras i den mån som denna bestämmelse

strider mot artikel 91.2 FEUF, jämförd med artikel 11 FEUF och artikel 37 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, till följd av att den antogs utan beaktande av miljökonsekvenser och dess allvarliga inverkan på transporter, och

strider mot artikel 5.4 i EU-fördraget och proportionalitetsprincipen, eftersom den inte utgör den minst ingripande åtgärden och ger upphov till oproportionerlig skada när kostnaden jämförs med nyttan från ett miljö- och transportperspektiv.

I den andra grunden har Republiken Malta yrkat att artikel 2.4 a i förordning 2020/1055 (regeln om “Cabotage Cooling-Off Period”) ska ogiltigförklaras i den mån som denna bestämmelse

strider mot artikel 91.2 FEUF till följd av att svaranden har negligerat dess allvarliga inverkan på transporter,

strider mot artikel 5.4 i EU-fördraget och proportionalitetsprincipen genom att allvarligt begränsa transportföretagens möjlighet att sköta sin logistik och se till att transportverksamheten fungerar smidigt, och

strider mot artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och principen om likabehandling genom att inte beakta den speciella situationen för medlemsstaterna som är öar och deras marknader för varutransporter, utan det finns objektiva skäl härför.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 2009, s. 51).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 2009, s. 72).

3 EUT L 249, 2020, s. 17.