Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 23. oktobrī – Rumānija/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-548/20)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rumānija (pārstāvji: E. Gane, L. Liţu un M. Chicu)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

daļēji atcelt Direktīvu (ES) 2020/1057, konkrēti, tās 1. panta 3.–6. punktu;

pakārtoti, gadījumā, ja Tiesa uzskatītu, ka šīs normas ir nedalāmi saistītas ar citām Direktīvas (ES) 2020/1057 normām vai skar šī tiesību akta būtību, pilnībā atcelt minēto Savienības tiesību aktu;

piespriest Parlamentam un Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam Rumānija izvirza divus pamatus.

1. Pirmais pamats attiecas uz LES 5. panta 4. punktā noteiktā samērīguma principa pārkāpumu

Rumānija uzskata, ka, izvēloties autopārvadājumu veidu izmantot kā kritēriju, lai nošķirtu normu par autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā piemērošanas gadījumus, Komisija neesot sagatavojusi ietekmes novērtējumu un šīs izvēles pamatā neesot nekādu ziņojumu/pētījumu vai zinātnisku datu.

Šajā gadījumā pārējiem likumdevējiem esot bijis pienākums sagatavot ietekmes novērtējumu, jo tie ir būtiski grozījuši Komisijas priekšlikumu bez pietiekamas informācijas, kas tiem būtu ļāvusi izvērtēt jaunā pasākuma samērīgumu.

Turklāt autopārvadājumu veida kritērijs rada nenoteiktību uzņēmējas dalībvalsts un piemērojamajā tiesiskā regulējuma noteikšanā. Līdz ar to šāda kritērija izmantošana apdraudot tiesisko noteiktību, tostarp nonākot pretrunā ar Direktīvu (ES) 2020/1057 izvirzītajiem mērķiem.

Papildus, ja autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā regulējošās normas tiek piemērotas atbilstoši autopārvadājumu veida kritērijam, tikšot ietekmēta šai nozarei raksturīgā elastība un ātrums.

2. Otrais pamats attiecas uz LESD 18. pantā garantētā nediskriminācijas principa pārkāpumu valstspiederības dēļ

Atbilstoši Rumānijas apgalvotajam, tā kā starptautisko autopārvadājumu jomā tirgus objektīvi ir centralizēts/polarizēts un pieaug tā starptautisko autopārvadājumu tirgus daļa, kuru aizņem autopārvadātāji no dalībvalstīm, kas ģeogrāfiski atrodas Eiropas Savienības nomalē, ir skaidrs, ka galvenokārt autopārvadātāji no šīm zonām būs tie, kuriem radīsies administratīvās izmaksas un izdevumi saistībā ar norīkošanu darbā, un ar Direktīvas (ES) 2020/1057 1. panta 3.–6. punktā paredzētajiem pasākumiem viņi tiks atturēti veikt savu darbību.

Turklāt ar Regulu (ES) 2020/1057, Regulu (ES) 2020/1054 1 un ar Direktīvu (ES) 2020/1055 2 ieviestie pasākumi (par papildu ierobežojumiem kabotāžas pārvadājumiem, transportlīdzekļa atgriešanos darbības centrā Savienības dalībvalstī, kurā darba devējs veic uzņēmējdarbību, ik pa astoņām nedēļām, transportlīdzekļa vadītāja atgriešanos ik pa četrām nedēļām, aizliegums regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu izmantot transportlīdzeklī un aizliegums norīkot darbā transportlīdzekļa vadītājus) ir visaptveroša tiesību aktu kopuma pīlāri, tādēļ tikai to radītās kumulatīvās ietekmes vērtējums var ilustrēt šo tiesību aktu faktisko iedarbību uz transporta tirgu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1054 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem transportlīdzekļa ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (OV 2020, L 249, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1055 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē (OV 2020, L 249, 17. lpp.).