Language of document :

Kanne 23.10.2020 – Kyproksen tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(asia C-550/20)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Kyproksen tasavalta (asiamies: Eirini Neofytou)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta 15.7.2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/10571 ja

velvoittaa Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja esittää viisi kanneperustetta:

Ensimmäinen kanneperuste: Kantaja väittää, että vastaajat ovat loukanneet suhteellisuusperiaatetta, sellaisena kuin se on vahvistettu SEU 5 artiklan 4 kohdassa ja EU-sopimuksen ja EUT-sopimuksen liitteenä olevan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 1 artiklassa.

Toinen kanneperuste: Kantaja väittää, että vastaajat ovat loukanneet yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita, sellaisina kuin ne on vahvistettu SEUT 18 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklassa, jäsenvaltioiden tasa-arvoa perussopimuksia sovellettaessa, sellaisena kuin tämä on vahvistettu SEU 4 artiklan 2 kohdassa, ja – siltä osin kuin unionin tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi – SEUT 95 artiklan 1 kohtaa.

Kolmas kanneperuste: Kantaja väittää, että vastaajat ovat rikkoneet SEUT 91 artiklan 1 kohtaa.

Neljäs kanneperuste: Kantaja väittää, että vastaajat ovat rikkoneet SEUT 91 artiklan 2 kohtaa ja SEUT 90 artiklaa, luettuina yhdessä SEU 3 artiklan 3 kohdan ja SEUT 94 artiklan kanssa.

Viides kanneperuste: Kantaja väittää, että vastaajat ovat rikkoneet SEUT 34 ja SEUT 35 artiklaa ilman SEUT 36 artiklan mukaista oikeuttamisperustetta, SEUT 58 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä SEUT 91 artiklan kanssa, tai vaihtoehtoisesti SEUT 56 artiklaa.

____________

1 EUVL 2020, L 249, s. 49.