Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2020 – Republiken Cypern mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

(Mål C-550/20)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Cypern (ombud: Irini Neophytou)

Svarande: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/10571 av den 15 juli 2020 om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012, och

förplikta Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Sökanden gör gällande fem grunder till stöd för sin talan.

Den första grunden: Sökanden hävdar att svarandena har åsidosatt proportionalitetsprincipen, som den stadfästs i artikel 5.4 FEU och i artikel 1 i protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket bifogats fördragen om Europeiska unionen och Europeiska unionens funktionssätt.

Den andra grunden: Sökanden hävdar att svarandena har åsidosatt principen om likabehandling och icke-diskriminering, som den anges i artikel 18 FEUF och artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om medlemsstaterna likhet inför fördragen som den stadfästs i artikel 4.2 FEU samt, för det fall domstolen skulle finna det relevant, i artikel 95.1 FEUF.

Den tredje grunden: Sökanden hävdar att svarandena har åsidosatt artikel 91.1 FEUF.

Den fjärde grunden: Sökanden hävdar att svarandena har åsidosatt artikel 91.2 FEUF samt artikel 90 FEUF jämförda med artikel 3.3 FEU och artikel 94 FEUF.

Den femte grunden: Sökanden hävdar att svarandena har åsidosatt artiklarna 34 FEUF och 35 FEUF, vilket inte kan motiveras med stöd av artikel 36 FEUF, liksom artikel 58.1 FEUF, jämförd med artikel 91 FEUF, eller i andra hand, artikel 56 FEUF.

____________

1 EUT L 249, 2020, s. 49.