Language of document :

Acțiune introdusă la 26 octombrie 2020 – Republica Ungaria/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-551/20)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Republica Ungaria (reprezentanți: Fehér M. Z. și Szíjjártó K., meghatalmazottak)

Pârâte: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții anularea:

articolului 1 punctul 6 litera (c) și a articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/10541 și, cu titlu accesoriu, a tuturor acelor dispoziții care formează o unitate indisociabilă cu dispozițiile menționate;

articolului 1 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2020/10552 , în măsura în care modifică articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prin introducerea unei noi litere (b) la alineatul (1) și, cu titlu accesoriu, a tuturor acelor dispoziții care formează o unitate indisociabilă cu dispozițiile menționate;

articolului 1 din Directiva (UE) 2020/10573 sau, în subsidiar, a articolului 1 alineatul (6) din aceasta, precum și, cu titlu accesoriu, a tuturor acelor dispoziții care formează o unitate indisociabilă cu dispozițiile menționate;

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1. Motive referitoare la dispozițiile în litigiu ale Regulamentului 2020/1054:

Dispoziția prevăzută la articolul 1 punctul 6 litera (c) din Regulamentul 2020/1054 – conform căreia perioadele de repaus săptămânal normale și orice perioadă de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare nu pot fi efectuate la bordul unui vehicul – nu este aplicabilă în practică, deoarece facilitățile de odihnă adecvate disponibile nu sunt suficiente. Aceasta cerință impune o obligație disproporționată în sarcina persoanelor fizice și juridice – conducători auto și întreprinderi de transport - ceea ce constituie o eroare vădită de apreciere din partea legiuitorilor. De asemenea, reprezintă eroare vădită de apreciere faptul că, în cadrul procedurii legislative, nu s-a evaluat în absolut disponibilitatea, numărul și localizarea spațiilor de cazare corespunzătoare cerințelor prevăzute de dispoziția în litigiu, chiar dacă fuseseră semnalate obiecții serioase în această privință.

Potrivit guvernului maghiar, articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2020/1054, care stabilește data la care vehiculele vor fi echipate cu un tahograf inteligent de a doua generație (V2), este nelegal. În primul rând, prin adoptarea acestei dispoziții, legiuitorii au săvârșit o eroare vădită de apreciere și au încălcat principiul proporționalității, întrucât nu au examinat consecințele socio-economice ale avansării acestui termen. În al doilea rând, legiuitorii au încălcat așteptările legitime ale operatorilor economici, precum și principiul protecției încrederii legitime și al securității juridice. În al treilea rând, dispoziția menționată încalcă cerința de a menține competitivitatea economiei Uniunii prevăzută la articolul 151 al doilea paragraf TFUE, întrucât, în prezent, o astfel de cerință nu se aplică vehiculelor întreprinderilor stabilite în state care nu sunt membre ale Uniunii, astfel încât aceste întreprinderi beneficiază în mod clar de un avantaj competitiv față de întreprinderile din cadrul Uniunii.

2. Motive referitoare la dispozițiile în litigiu ale Regulamentului 2020/1055

Potrivit guvernului maghiar, obligația ca vehiculul să se întoarcă la fiecare opt săptămâni încalcă cerința de proporționalitate și constituie o eroare vădită de apreciere , întrucât Parlamentul European și Consiliul nu au efectuat nicio analiză a impactului economic, social și de mediu al acestei noi cerințe și întrucât, prin urmare, nu aveau informații utile pentru a stabili dacă aceasta era sau nu proporțională. Astfel, legiuitorii au încălcat și principiul precauției, deoarece nu au evaluat consecințele acestei măsuri asupra mediului. Ca urmare a respectivei obligații, vehiculele vor trebui, în multe cazuri, să se întoarcă goale, ceea ce va duce la un nivel ridicat de emisii de dioxid de carbon în Uniune.

Pe de altă parte, această cerință încalcă principiul nediscriminării, deoarece afectează în mod diferit transportatorii stabiliți în centrul Uniunii Europene față de cei stabiliți în periferia acesteia și, în special, în statele membre denumite „UE-13”. În temeiul articolului 91 alineatul (2) și al articolului 94 TFUE, legiuitorii ar fi trebuit să ia în considerare condițiile specifice ale acestor țări și să se abțină de la adoptarea de măsuri având efecte discriminatorii.

3. Motive referitoare la dispozițiile în litigiu ale Directivei 2020/1057:

Cu titlu principal, guvernul maghiar solicită anularea articolului 1 din Directiva 2020/1057, care include „[n]orme specifice privind detașarea conducătorilor auto”. Potrivit acestuia, „normele specifice” menționate sunt nelegale, deoarece conducătorii auto care efectuează transport internațional nu pot fi considerați ca persoane care pun în aplicare o măsură transnațională în sensul articolului 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/71/CE, astfel încât ei nu pot intra în domeniul de aplicare al respectivelor dispoziții ale directivei.

Cu titlu subsidiar, guvernul maghiar solicită anularea articolului 1 alineatul (6) din Directiva 2020/1057, având în vedere că legiuitorii au încălcat cerința egalității de tratament prin faptul că scutirea privind operațiunile de transport bilateral stabilită la articolul 1 alineatul (3) din directivă nu cuprinde operațiunile denumite de transport combinat însoțit. În plus, guvernul maghiar invocă de asemenea, în ceea ce privește această dispoziție, lipsa unei analize de impact și, în acest context, o încălcare a principiului proporționalității și o eroare vădită de apreciere de către legiuitori.

____________

1 Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (JO 2020, L 249, p. 1).

2 Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier (JO 2020, L 249, p. 17).

3 Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO 2020, L 249, p. 49).