Language of document :

Sag anlagt den 23. oktober 2020 – Republikken Bulgarien mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-544/20)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Republikken Bulgarien (ved L. Zaharieva, Tsv. Mitova og M. Georgieva, som befuldmægtigede)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1057 1 af 15. juli 2020 om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 1024/2012 annulleres.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål fremsat fem anbringender:

1. tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i artikel 1 i protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

2. tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling som fastsat i artikel 18 TEUF samt i artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, af princippet om medlemsstaternes lighed over for traktaterne som fastsat i artikel 4, stk. 2, TEU og, såfremt Domstolen skønner det nødvendigt, af artikel 95, stk. 1, TEUF

3. tilsidesættelse af artikel 91, stk. 1, TEUF

4. tilsidesættelse af artikel 91, stk. 2, TEUF og artikel 90 TEUF, sammenholdt med artikel 3, stk. 3, TEU og artikel 94 TEUF

5. tilsidesættelse af artikel 34 TEUF og 35 TEUF, der ikke er berettiget i henhold til artikel 36 TEUF, samt tilsidesættelse af artikel 58, stk. 1, TEUF, sammenholdt med artikel 91 TEUF, og subsidiært af artikel 56 TEUF.

____________

1 EUT 2020, L 249, s. 49.