Language of document :

23. oktoobril 2020 esitatud hagi – Bulgaaria Vabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-544/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Bulgaaria Vabariik (esindajad: L. Zaharieva, Tsv. Mitova ja M. Georgieva)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/10571 , millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet:

1. EL lepingu (ELL) artikli 5 lõikes 4 ning EL lepingule ja EL toimimise lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta artiklis 1 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine.

2. ELTL artiklis 18 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 20 ja 21 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtte ja diskrimineerimise keelu põhimõtte ning ELL artikli 4 lõikes 2 sätestatud põhimõtte, et liikmesriigid on aluslepingute ees võrdsed, rikkumine ning määral, mil Euroopa Kohus peab seda asjakohaseks, ELTL artikli 95 lõike 1 rikkumine.

3. ELTL artikli 91 lõike 1 rikkumine.

4. ELTL artikli 91 lõike 2 ja artikli 90 koosmõjus ELL artikli 3 lõike 3 ja ELTL artikli 94 rikkumine.

5. ELTL artiklite 34 ja 35 rikkumine viisil, mida ei saa ELTL artikli 36 alusel põhjendada, ja ELTL artikli 58 lõike 1 koosmõjus ELTL artikliga 91 rikkumine või teise võimalusena ELTL artikli 56 rikkumine.

____________

1 ELT 2020, L 249, lk 49.