Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2020 – Republica Bulgaria/Parlamentul European și Consiliul

(Cauza C-544/20)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Republica Bulgaria (reprezentanți: l. Zaharieva, T. Mitova, M. Georgieva, agenți)

Pârâți: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

Anularea Directivei (UE) 2020/10571 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 și

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta invocă cinci motive în susținerea acțiunii sale

încălcarea principiului proporționalității consacrat la articolul 5 alineatul (4) TUE și la articolul 1 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului UE și Tratatului FUE.

încălcarea principiului egalității de tratament și a interdicției oricărei discriminări consacrat la articolul 18 TFUE, precum și la articolele 20 și 21 din cartă, a principiului egalității statelor membre în fața tratatelor, consacrat la articolul 4 alineatul (2) TUE și, în măsura în care Curtea consideră necesar, a articolului 95 alineatul (1) TFUE.

încălcarea articolului 91 alineatul (1) TFUE.

încălcarea articolului 91 alineatul (2) TFUE, a articolului 90 TFUE coroborat cu articolul 3 alineatul (3) TUE și a articolului 94 TFUE.

Încălcarea articolelor 34 și 35 TFUE, într-un mod care nu poate fi justificat în temeiul articolului 36 TFUE, precum și a articolului 58 alineatul (1) TFUE coroborat cu articolul 91 TFUE sau, în subsidiar, a articolului 56 TFUE.

____________

1 JO 2020, L 249, p. 49.