Language of document :

Жалба, подадена на 28 юли 2020 г. — Eurobolt и др./Комисия

(Дело T-479/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Eurobolt BV (‘с-Херенберг, Нидерландия), Fabory Nederland BV (Тилбург, Нидерландия), ASF Fischer BV (Лелистад, Нидерландия), Stafa Group BV (Маархеезе, Нидерландия) (представители: S. De Knop, B. Natens и A. Willems, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима;

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/611 на Комисията от 30 април 2020 година за повторно налагане на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, независимо дали са с деклариран произход от Малайзия1 ; и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: „поправяйки“ със задна дата нарушение на съществено процесуално изискване, Регламент (ЕС) 2020/611 нарушил членове 266 и 264 от Договора за функционирането на Европейския съюз и принципа на ефективна съдебна защита.

Второ основание: тъй като му липсвало валидно правно основание, Регламент (ЕС) 2020/611 нарушавал член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/20092 , член 5, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и принципа на добра администрация.

Трето основание: забранявайки възстановяването и разпореждайки събирането на възстановени антидъмпингови мита, Регламент (ЕС) 2020/611 нарушавал член 5, параграфи 1 и 2 ДЕС.

____________

1 OВ L 141, 2020 г., стр. 1.

2 Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (OВ L 343, 2009 г., стр. 51).