Language of document :

Sag anlagt den 28. juli 2020 – Eurobolt m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-479/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Eurobolt BV (‘s-Heerenberg, Nederlandene), Fabory Nederland BV (Tilburg, Nederlandene), ASF Fischer BV (Lelystad, Nederlandene) og Stafa Group BV (Maarheeze, Nederlandene) (ved advokaterne S. De Knop, B. Natens og A. Willems)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Sagen antages til realitetsbehandling.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/611 af 30. april 2020 om genindførelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej 1 , annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

Første anbringende om, at forordning (EU) 2020/611, idet den med tilbagevirkende kraft afhjalp en tilsidesættelse af en væsentlig formforskrift, udgør en tilsidesættelse af artikel 266 og 264 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og princippet om effektiv domstolsbeskyttelse.

Andet anbringende om, at forordning (EU) 2020/611, idet den ikke er støttet på et gyldigt retsgrundlag, udgør en tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1225/2009 2 , artikel 5, stk. 1, og artikel 5, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt princippet om god forvaltningsskik.

Tredje anbringende om, at forordning (EU) 2020/611, idet den forbød tilbagebetaling og pålagde opkrævning af tilbagebetalt antidumpingtold, udgør en tilsidesættelse af artikel 5, stk. 1, TEU og artikel 5, stk. 2, TEU.

____________

1     EUT 2020 L 141, s. 1.

2     Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT 2009, L 343, s. 51).