Language of document :

Kanne 28.7.2020 – Eurobolt ym. v. komissio

(asia T-479/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Eurobolt BV (‘s-Heerenberg, Alankomaat), Fabory Nederland BV (Tilburg, Alankomaat), ASF Fischer BV (Lelystad, Alankomaat) ja Stafa Group BV (Maarheeze, Alankomaat) (edustajat: asianajajat S. De Knop, B. Natens ja A. Willems)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi

kumoamaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin ottamisesta uudelleen käyttöön Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, 30.4.2020 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/6111

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kolmeen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, että asetus (EU) 2020/611 on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 266 ja 264 artiklan ja tehokasta oikeussuojaa koskevan periaatteen vastainen, koska sillä ”korjataan” jälkikäteen olennaisen menettelymääräyksen rikkominen.

Toinen kanneperuste perustuu siihen, että asetus (EU) 2020/611 on asetuksen (EY) N:o 1225/20092 13 artiklan 1 kohdan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä hyvän hallinnon periaatteen vastainen, koska sille ei ole pätevää oikeusperustaa.

Kolmas kanneperuste perustuu siihen, että asetus (EU) 2020/611 on SEU 5 artiklan 1 ja 2 kohdan vastainen, koska siinä kielletään maksettujen polkumyyntitullien palauttaminen ja määrätään niiden kantamisesta.

____________

1 EUVL 2020, L 141, s. 1.

2 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 51).