Language of document :

Žaloba podaná 28. júla 2020 – Eurobolt and Others/Komisia

(vec T-479/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Eurobolt BV (‘s-Heerenberg, Holandsko), Fabory Nederland BV (Tilburg, Holandsko), ASF Fischer BV (Lelystad, Holandsko), Stafa Group BV (Maarheeze, Holandsko) (v zastúpení: S. De Knop, B. Natens a A. Willems, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/611 z 30. apríla 2020, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie1 ; a

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že nariadenie (EÚ) 2020/611 tým, že stanovuje spätnú „nápravu“ porušenia základnej procesnej požiadavky, porušuje články 266 a 264 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zásadu účinnej súdnej ochrany.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že tým, že nariadeniu (EÚ) 2020/611 chýba platný právny základ, porušuje článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1225/20092 , článok 5 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii („ZEÚ“) a zásadu riadnej správy vecí verejných.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že nariadenie (EÚ) 2020/611 tým, že zakazuje vrátenie a nariaďuje vymáhanie vráteného antidumpingového cla, porušuje článok 5 ods. 1 a 2 ZEÚ.

____________

1 Ú. v. EÚ L 141, 2020, s. 1

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).