Language of document :

Решение на Общия съд от 18 май 2022 г. — Eurobolt и др./Комисия

(Дело T-479/20)1

(Дъмпинг — Разширяване на обхвата на антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай, по отношение на вноса от Малайзия — Изпълнение на решение на Съда — Член 266 ДФЕС — Повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито — Забрана за обратно действие — Ефективна съдебна защита — Принцип на добра администрация — Компетентност на автора на акта)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Eurobolt BV (‘с-Херенберг, Нидерландия), Fabory Nederland BV (Тилбург, Нидерландия), ASF Fischer BV (Лелистад, Нидерландия), Stafa Group BV (Маархеезе, Нидерландия) (представители: S. De Knop, B. Natens и A. Willems, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и G. Luengo)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяната на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/611 на Комисията от 30 април 2020 година за повторно налагане на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, независимо дали са с деклариран произход от Малайзия (OВ L 141, 2020 г., стр. 1).

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV и Stafa Group BV да заплатят съдебните разноски.

____________

1     ОВ C 304, 14.9.2020 г.