Language of document :

Rettens dom af 18. maj 2022 – Eurobolt m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-479/20) 1

(Dumping – udvidelse af antidumpingtolden på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Kina til også at omfatte importen afsendt fra Malaysia – opfyldelse af en dom afsagt af Domstolen – artikel 266 TEUF – genindførelse af en endelig antidumpingtold – forbud mod tilbagevirkende kraft – ret til en effektiv retsbeskyttelse – princippet om god forvaltningsskik – kompetencen hos udstederen af retsakten)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Eurobolt BV (’s-Heerenberg, Nederlandene), Fabory Nederland BV (Tilburg, Nederlandene), ASF Fischer BV (Lelystad, Nederlandene) og Stafa Group BV (Maarheeze, Nederlandene) (ved advokaterne S. De Knop, B. Natens og A. Willems)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved T. Maxian Rusche og G. Luengo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/611 af 30. april 2020 om genindførelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej (EUT 2020, L 141, s. 1).

Konklusion

1)    Kommissionen frifindes.

2)    Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV og Stafa Group BV betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 304 af 14.9.2020.