Language of document : ECLI:EU:T:2022:304


 


 Üldkohtu (üheksas koda) 18. mai 2022. aasta otsus –
Eurobolt jt vs. komisjon

(kohtuasi T-479/20)(1)

Dumping – Hiinast pärit teatavate rauast või terasest kinnitusdetailide impordile kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu laiendamine nende detailide Malaisiast lähtuvale impordile – Euroopa Kohtu otsuse täitmine – ELTL artikkel 266 – Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu uuesti kehtestamine – Tagasiulatuva jõu puudumine – Tõhus kohtulik kaitse – Hea halduse põhimõte – Akti vastuvõtja pädevus

1.      Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Dumpinguvastane menetlus – Kohtuotsus, millega tunnistatakse kehtetuks dumpinguvastase tollimaksu kehtestavad määrused – Kehtetuks tunnistava kohtuotsuse täitmiseks kehtestatud määruse vastuvõtmine – Kehtetuks tunnistatud määrustele eelnenud menetluse jätkamine eesmärgiga kehtestada uuesti dumpinguvastane tollimaks – Lubatavus – Tingimused – Õiguskindluse ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtte rikkumine – Puudumine

(ELTL artikkel 266; nõukogu määrus nr 1225/2009, artikli 10 lõige 1 ja artikli 15 lõige 2)

(vt punktid 40–61, 67–77 ja 84–91)

2.      Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Dumpinguvastane menetlus – Kohtuotsus, millega tunnistatakse kehtetuks dumpinguvastase tollimaksu kehtestavad määrused – Kehtetuks tunnistava kohtuotsuse täitmiseks kehtestatud määruse vastuvõtmine – Institutsioonide kaalutlusõigus – Ulatus – Kohtulik kontroll – Piirid

(ELTL artikkel 266, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 2016/1036)

(vt punktid 96–99)

3.      Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Dumpinguvastane menetlus – Kohtuotsus, millega tunnistatakse kehtetuks dumpinguvastase tollimaksu kehtestavad määrused – Kehtetuks tunnistava kohtuotsuse täitmiseks kehtestatud määruse vastuvõtmine – Dumpinguvastase tollimaksu taaskehtestamine impordile, mis toimus kehtetuks tunnistatud määruste kohaldamise ajal – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte ja tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtte rikkumine – Puudumine

(ELTL artikkel 266; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 47 esimene lõik; nõukogu määrus nr 1225/2009, artikli 15 lõige 2)

(vt punktid 105–112)

4.      Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Dumpinguvastane menetlus – Dumpinguvastase alusmääruse nr 1225/2009 alusel kehtestatud dumpinguvastane tollimaks – Kohtuotsus, millega tunnistatakse kehtetuks dumpinguvastase tollimaksu kehtestavad määrused – Kehtetuks tunnistava kohtuotsuse täitmiseks kehtestatud määruse vastuvõtmine – Kehtetuks tunnistava kohtuotsuse täitmiseks kehtestatud määrus –– Niisuguse määruse vastuvõtmine dumpinguvastase alusmääruse 2016/1036 alusel – Lubatavus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/1036, artikli 13 lõige 1 ja artikli 14 lõige 1)

(vt punktid 123–128)

5.      Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Kõrvalehoidmine – Dumpinguvastase tollimaksu laiendamine – Pärast dumpinguvastase tollimaksu kehtivuse lõppemist seda tollimaksu tagasiulatuvalt laiendava määruse vastu võtmine – Lubatavus – Tingimused

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/2012, artikli 13 lõiked 1 ja 3 ning artikli 14 lõiked 1 ja 5; nõukogu määrus nr 1225/2012, artikli 13 lõiked 1 ja 3 ning artikli 14 lõiked 1 ja 5)

(vt punktid 129–134)

6.      Rahvusvahelised lepingud – Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamisleping – GATT 1994 – Võimatus tugineda WTO lepingutele liidu õigusakti seaduslikkuse vaidlustamisel – Erandid – Liidu õigusakt, mille eesmärk on tagada selle täitmine või mis viitab sellele sõnaselgelt ja täpselt – Puudumine

(1994. aasta üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe, artikkel VI; nõukogu määrused nr 91/2009 ja nr 924/2012; komisjoni määrus 2015/519)

(vt punktid 140–150)

7.      Ühine kaubanduspoliitika – Dumpinguvastane kaitse – Dumpinguvastane menetlus – Kohtuotsus, millega tunnistatakse kehtetuks dumpinguvastase tollimaksu kehtestavad määrused – Kehtetuks tunnistava kohtuotsuse täitmiseks kehtestatud määruse vastuvõtmine – Määrus, mis kohustab liikmesriigi ametiasutusi peatama asjaomase dumpinguvastase tollimaksu sissenõudmine – Lubatavus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/1036, artikli 14 lõige 1)

(vt punktid 161–168)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Eurobolt BV‑lt, Fabory Nederland BV‑lt, ASF Fischer BV‑lt ja Stafa Group BV‑lt.


1ELT C 304, 14.9.2020.