Language of document : ECLI:EU:T:2022:304


 


 2022 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas
Eurobolt ir kt. /  Komisija

(Byla T479/20)(1)

„Dempingas – Antidempingo muito, nustatyto tam tikroms importuojamoms Kinijos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms, taikymo išplėtimas tam tikriems iš Malaizijos siunčiamiems importuojamiems produktams – Teisingumo Teismo sprendimo vykdymas – SESV 266 straipsnis – Iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas – Negaliojimas atgal – Veiksminga teisminė gynyba – Gero administravimo principas – Aktą priėmusio subjekto įgaliojimai“

1.      Bendra prekybos politika – Apsauga nuo dempingo taikymo – Antidempingo procedūra – Sprendimas, kuriuo pripažįstami reglamentai, kuriais nustatyti antidempingo muitai, negaliojančiais – Reglamento, kuriuo siekiama įvykdyti sprendimą dėl negaliojimo, priėmimas – Procedūros, vykdytos prieš negaliojančiais pripažintų reglamentų priėmimą, atnaujinimas siekiant iš naujo nustatyti antidempingo muitus – Leistinumas – Sąlygos – Teisinio saugumo ir negaliojimo atgaline tvarka principų pažeidimas – Nebuvimas

(SESV 266 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1225/2009 10 straipsnio 1 dalis ir 15 straipsnio 2 dalis)

(žr. 40–61, 67–77, 84–91 punktus)

2.      Bendra prekybos politika – Apsauga nuo dempingo taikymo – Antidempingo procedūra – Sprendimas, kuriuo pripažįstami reglamentai, kuriais nustatyti antidempingo muitai, negaliojančiais – Reglamento, kuriuo siekiama įvykdyti sprendimą dėl negaliojimo, priėmimas – Institucijų diskrecija – Apimtis – Teisminė kontrolė – Ribos

(SESV 266 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/1036)

(žr. 96–99 punktus)

3.      Bendra prekybos politika – Apsauga nuo dempingo taikymo – Antidempingo procedūra – Sprendimas, kuriuo pripažįstami reglamentai, kuriais nustatyti antidempingo muitai, negaliojančiais – Reglamento, kuriuo siekiama įvykdyti sprendimą dėl negaliojimo, priėmimas – Naujas importo, vykdyto negaliojančių reglamentų taikymo laikotarpiu, antidempingo muitų nustatymas – Teisėtų lūkesčių apsaugos ir veiksmingos teisminės gynybos principų pažeidimas – Nebuvimas

(SESV 266 straipsnis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pirma pastraipa; Tarybos reglamento Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalis)

(žr. 105–112 punktus)

4.      Bendra prekybos politika – Apsauga nuo dempingo taikymo – Antidempingo procedūra – Remiantis Antidempingo pagrindiniu reglamentu Nr. 1225/2009 nustatyti antidempingo muitai – Sprendimas, kuriuo pripažįstami reglamentai, kuriais nustatyti antidempingo muitai, negaliojančiais – Reglamentas, kuriuo siekiama įvykdyti sprendimą dėl negaliojimo – Minėto reglamento priėmimas remiantis Antidempingo pagrindiniu reglamentu 2016/1036 – Leistinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/1036 13 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnio 1 dalis)

(žr. 123–128 punktus)

5.      Bendra prekybos politika – Apsauga nuo dempingo taikymo – Vengimas – Antidempingo muito taikymo srities išplėtimas – Reglamento, kuriuo atgaline data išplečiama antidempingo muito taikymo sritis, priėmimas jau pasibaigus šio antidempingo muito galiojimo terminui – Leistinumas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/1036 13 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 14 straipsnio 1 ir 5 dalys; Tarybos reglamento Nr. 1225/2009 13 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 14 straipsnio 1 ir 5 dalys)

(žr. 129–134 punktus)

6.      Tarptautiniai susitarimai – Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis – 1994 m. Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) – Galimybės remtis PPO susitarimais ginčijant Sąjungos akto teisėtumą nebuvimas – Išimtys – Sąjungos aktas, kuriuo siekiama užtikrinti jų įgyvendinimą arba kuriame jos aiškiai ir tiksliai nurodomos – Nebuvimas

(1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) VI straipsnis; Tarybos reglamentai Nr. 91/2009 ir Nr. 924/2012; Komisijos reglamentas 2015/519)

(žr. 140–150 punktus)

7.      Bendra prekybos politika – Apsauga nuo dempingo taikymo – Antidempingo procedūra – Sprendimas, kuriuo pripažįstami reglamentai, kuriais nustatyti antidempingo muitai, negaliojančiais – Reglamento, kuriuo siekiama įvykdyti sprendimą dėl negaliojimo, priėmimas – Reglamentas, kuriuo nurodoma nacionalinėms valdžios institucijoms sustabdyti atitinkamų antidempingo muitų grąžinimą – Leistinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/1036 14 straipsnio 1 dalis)

(žr. 161–168 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV ir Stafa Group BV bylinėjimosi išlaidas.


1 OL C 304, 2020 9 14.