Language of document : ECLI:EU:T:2022:304


 


 Tribunalens dom (nionde avdelningen) av den 18 maj 2022 – Eurobolt m.fl. mot kommissionen

(mål T479/20)(1)

”Dumpning – Utvidgning av den antidumpningstull som införts på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina till att omfatta import som avsänts från Malaysia – Verkställighet av en dom från domstolen – Artikel 266 FEUF – Återinförande av en slutgiltig antidumpningstull – Ingen retroaktiv verkan – Effektivt domstolsskydd – Principen om god förvaltningssed – Behörighet för den som antagit rättsakten”

1.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Antidumpningsförfarande – Dom genom vilken förordningar om införande av antidumpningstullar förklaras vara ogiltiga – Antagande av en förordning för att följa domen genom vilken förordningarna förklarats vara ogiltiga – Återupptagande av det förfarande som föregick de förordningar som förklarats vara ogiltiga i syfte att återinföra antidumpningstullarna – Tillåtet – Villkor – Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och principen om att rättsakter inte får ha retroaktiv verkan – Föreligger inte

(Artikel 266 FEUF; rådets förordning nr 1225/2009, artiklarna 10.1 och 15.2)

(se punkterna 40–61, 67–77 och 84–91)

2.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Antidumpningsförfarande – Dom genom vilken förordningar om införande av antidumpningstullar förklaras vara ogiltiga – Antagande av en förordning för att följa domen genom vilken förordningarna förklarats vara ogiltiga – Institutionernas utrymme för skönsmässig bedömning – Räckvidd – Domstolsprövning – Gränser

(Artikel 266 FEUF; Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1036)

(se punkterna 96–99)

3.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Antidumpningsförfarande – Dom genom vilken förordningar om införande av antidumpningstullar förklaras vara ogiltiga – Antagande av en förordning för att följa domen genom vilken förordningarna förklarats vara ogiltiga – Återinförande av antidumpningstullar på import som skett under de ogiltigförklarade förordningarnas tillämpningsperiod – Åsidosättande av principerna om skydd för berättigade förväntningar och effektivt domstolsskydd – Föreligger inte

(Artikel 266 FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 47 första stycket, rådets förordning nr 1225/2009, artikel 15.2)

(se punkterna 105–112)

4.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Antidumpningsförfarande – Antidumpningstullar som införts med stöd av antidumpningsgrundförordningen nr 384/96 – Dom genom vilken förordningarna om införande av antidumpningstullar förklarades ogiltiga – Förordning som antagits för att följa en dom om ogiltigförklaring – Antagande av nämnda förordning med stöd av antidumpningsgrundförordningen 2016/1036 – Tillåtet

(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1036, artiklarna 13.1 och 14.1)

(se punkterna 123–128)

5.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Kringgående – Utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstullen – Antagande av en förordning om retroaktiv utvidgning av en antidumpningstull efter att denna tull upphört – Tillåtet – Villkor

(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1036, artikel 13.1 och 13.3 samt artikel 14.1 och 14.5; rådets förordning nr 1225/2009, artikel 13.1 och 13.3 samt artikel 14.1 och 14.5)

(se punkterna 129–134)

6.      Internationella avtal – Avtal om upprättande av världshandelsorganisationen – Gatt 1994 – Det är inte möjligt att åberopa WTO-avtalen för att bestrida lagenligheten av en unionsrättsakt – Undantag – Unionsrättsakt vars syfte är att säkerställa fullgörandet därav eller som uttryckligen och precist hänvisar därtill – Föreligger inte

(Allmänna tull- och handelsavtalet 1994, artikel VI; rådets förordningar nr 91/2009 och nr 924/2012; kommissionens förordning 2015/519)

(se punkterna 140–150)

7.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Antidumpningsförfarande – Dom genom vilken förordningar om införande av antidumpningstullar förklaras vara ogiltiga – Antagande av en förordning för att följa domen genom vilken förordningarna förklarats vara ogiltiga – Förordning genom vilken de nationella myndigheterna föreläggs att avbryta återbetalningen av de berörda antidumpningstullarna – Tillåtet

(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1036, artikel 14.1)

(se punkterna 161–168)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Eurobolt BV, Fabouy Nederland BV, ASF Fischer BV och Stafa Group BV ska ersätta rättegångskostnaderna.


1 EUT C 304, 14.9.2020.