Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 juli 2011 - Coedo Suárez / Raad

(Zaak F-73/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep tot schadevergoeding - Stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoek om schadevergoeding, gevolgd door een uitdrukkelijk besluit tot afwijzing van dat verzoek - Te late indiening van voorafgaande klacht tegen stilzwijgend afwijzend besluit - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Angel Coedo Suárez (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: K. Zieleśkiewicz en M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij tot afwijzing van verzoekers verzoek om schadevergoeding en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

De Raad van de Europese Unie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 301 van 06/11/10, blz. 63.