Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 lipca 2011 r. - Hidalgo przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-70/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 75.