Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2010 r. - Cantisani przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicola Cantisani (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. de Lannoy)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej oddalającej złożony przez stronę skarżącą wniosek o wsparcie w związku z mobbingiem oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora dyrekcji generalnej Komisji ds. personelu i administracji z dnia 9 października 2009 r. (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), w drodze której administracja oddaliła wniosek o wsparcie wniesiony przez skarżącą do Komisji w dniu 29 stycznia 2009 r.

zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody i krzywdy doznanych wskutek mobbingu.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________