Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 27. augustā - Hidalgo/Eiropas Parlaments

(lieta F-70/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Manuel Hidalgo (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja paziņojuma par algu koriģējumu par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumus par algu, kas ir izdoti sākot no 2010. gada 1. janvāra, ar ko koriģē ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējo atalgojumu un pensijas atbilstoši Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulai Nr. 1296/2009, atcelšana, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regula Nr. 1296/2009 nav piemērojama;

atcelt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2010. gada 4. jūnija lēmumu, ar kuru tiek noraidīta prasītāja sūdzība par viņa paziņojumu par algu koriģēšanu par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un viņa paziņojumiem par algu, kas ir izdoti pēc 2010. gada 1. janvāra, piemērojot Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009;

ciktāl nepieciešams atcelt Eiropas Parlamenta lēmumus par viņa paziņojumu par algas koriģēšanu par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un viņa paziņojumiem par algu, kas ir izdoti pēc 2010. gada 1. janvāra, piemērojot Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009;

piespriest Eiropas Parlamentam samaksāt prasītājam neizmaksātās darba algas parādu, kurš tam pienākas, pieskaitot nokavējuma procentus, kurus aprēķina sākot no neizmaksātās algas parāda termiņa pēc ECB noteiktās likmes galvenajiem refinansēšanas darījumiem, pieskaitot divus punktus;

piespriest Eiropas Parlamentam samaksāt prasītājam simboliski vienu euro kā atlīdzību par pieļautajām dienesta kļūdām un piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________