Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Tivoli (Italia) on esittänyt 4.3.2013 - Francesco Fierro ja Fabiana Marmorale v. Edoardo Ronchi ja Cosimo Scocozza

(Asia C-106/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Tivoli

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Francesco Fierro ja Fabiana Marmorale

Vastaajat: Edoardo Ronchi ja Cosimo Scocozza

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Italian tasavallan kansallinen lainsäädäntö ja erityisesti lain nro 1150/42 33 §, joka antaa kunnille mahdollisuuden säännellä kunnan alueella suoritettavaa rakentamista ja/tai maankäyttöä edellä mainitussa laissa vahvistettujen yleisten periaatteiden, lain nro 10/77 1 §:n, yksittäisten alueiden antamien lakien mukaisesti yhdessä rakennusalan säädöskokoelman hyväksymisestä 6.6.2001 annetun presidentin asetuksen nro 380 2 §:n kanssa ja niiden paikallisten alemmantasoisten määräysten (normatiiviset maankäytön suunnitelmat ja täytäntöönpanomääräykset) sekä mainitun presidentin asetuksen 380/2001 46 §:n kanssa, jossa säädetään kaupan mitättömyydestä silloin, kun myytävään kiinteistöön on tehty muutoksia ilman edellytettyjä lupia - ristiriidassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan, [SEU] 6 artiklan ja [Euroopan unionin perusoikeuskirjan] 17 artiklan ja 52 artiklan 3 kohdan kanssa siksi, että niillä on suhteettomasti ja epäoikeutetusti puututtu omistusoikeuden suojaan, vaikka tästä onkin säädetty lailla?

____________