Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Tivoli (Italija) 4. marca 2013 - Francesco Fierro, Fabiana Marmorale proti Edoardu Ronchiju, Cosimu Scocozzi

(Zadeva C-106/13)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Tivoli

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Francesco Fierro, Fabiana Marmorale

Toženi stranki: Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je nacionalna ureditev Italijanske republike - in zlasti člen 33 zakona št. 1150/42, ki občine pooblašča za urejanje sprememb gradbene in/ali urbanistične ureditve na občinskem ozemlju v skladu s splošnimi načeli, ki jih vsebuje navedeni zakon, člen 1 zakona št. 10/77 in razni zakoni, ki so jih sprejele posamezne dežele, v povezavi s členom 2 dekreta predsednika republike št. 380 z dne 6. junija 2001 o "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (enotno besedilo zakonskih in podzakonskih predpisov s področja gradbeništva) in z lokalnimi podzakonskimi predpisi (splošni prostorski akti in izvedbeni predpisi), ter člen 46 , navedenega dekreta predsednika republike št. 380 iz leta 2001, ki določa ničnost prodajne pogodbe v primeru spremembe nepremičnine brez predpisanih dovoljenj - v nasprotju s členom 1 Protokola 1 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v povezavi s členom 6 [PEU] ter s členoma 17 in 52(3) [Listine Evropske unije o temeljnih pravicah], z vidika poseganja v lastninsko pravico, ki je nesorazmerno in nerazumno, čeprav ga določa zakon?

____________