Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Tivoli (Italien) den 4 mars 2013 - Francesco Fierro, Fabiana Marmorale mot Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

(Mål C-106/13)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Tivoli

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Francesco Fierro, Fabiana Marmorale

Motpart: Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

Tolkningsfråga

Utgör artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, jämförd med artikel 6 [FEU] och artiklarna 17 och 52.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, hinder mot Republiken Italiens nationella bestämmelser - i synnerhet artikel 33 i lag nr 1150/42 som ger kommuner rätt att reglera ändringar av fastigheter och stadsplanering inom kommunen enligt de allmänna principer som föreskrivs i nämnda lag samt i artikel 1 i lag nr 10/77, i de olika lagar som antagits av regionerna jämförda med artikel 2 i presidentdekret nr 380 av den 6 juni 2001 om konsoliderade bestämmelser i lag och förordning angående byggnadskonst och med lokala regler av lägre rang (allmänna stadsplaneringsregler och verkställighetsföreskrifter) samt artikel 46 i nämnda presidentdekret som föreskriver att köpeavtal är ogiltiga om ändringar av fastigheten skett utan tillstånd - såvitt gäller en oproportionerlig och orimlig inskränkning av äganderätten, även om detta föreskrivs i lag?

____________