Language of document :

Определение на Съда (втори състав) от 30 май 2013 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Tivoli – Italie) — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

(Дело C-106/13)1

(Преюдициално запитване – Харта на основните права на Европейския съюз – Въвеждане на правото на Съюза – Липса – Явна липса на компетентност на Съда)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Tivoli

Страни в главното производство

Ищец: Francesco Fierro, Fabiana Marmorale

Ответник: Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

Предмет

Преюдициално запитване - Tribunale di Tivoli – Тълкуване на член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита правата на човека във връзка с член 6 ДЕС, член 17 и член 52, параграф 3 от Хартата на основните права – Право на собственост – Национална правна уредба, позволяваща на органите за местно самоуправление да забранят на собственика продажбата на част от недвижимия му имот без предварително разрешение

Диспозитив

Съдът на Европейския съюз е явно некомпетентен да отговори на отправения от Tribunale di Tivoli (Италия) въпрос.

____________

1 ОВ C 141, 18.05.2013 г.