Language of document :

Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 30. maj 2013 – Francesco Fierro og Fabiana Marmorale mod Edoardo Ronchi og Cosimo Scocozza (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Tivoli – Italien)

(Sag C-106/13) 1

(Præjudiciel forelæggelse – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – gennemførelse af EU-retten – foreligger ikke – Domstolen åbenbart inkompetent)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Tivoli

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Francesco Fierro og Fabiana Marmorale

Sagsøgte: Edoardo Ronchi og Cosimo Scocozza

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Tribunale di Tivoli – fortolkning af artikel 1 i den første tillægsprotokol til den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, sammenholdt med artikel 6 TEU og artikel 17 og artikel 52, stk. 3, i chartret om grundlæggende rettigheder – ejendomsret – national lovgivning, hvorefter det er tilladt for de lokale administrative myndigheder at forbyde en ejer at sælge en del af sin ejendom uden forudgående tilladelse

Konklusion

Den Europæiske Unions Domstol har åbenbart ikke kompetence til at besvare det af Tribunale di Tivoli (Italien) forelagte spørgsmål.

____________

1 EUT C 141 af 18.5.2013.