Language of document : ECLI:EU:C:2013:357

Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 30. mája 2013 – Fierro a Marmorale

(vec C‑106/13)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Charta základných práv Európskej únie – Vykonanie práva Únie – Neexistencia – Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora“

Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Žiadosť o poskytnutie výkladu Charty základných práv Únie – Predmet vnútroštátneho sporu, ktorý nemá žiadnu súvislosť s právom Únie – Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje obciam upraviť transformácie týkajúce sa nehnuteľností a urbanizmu na ich území – Obecná právna úprava urbanizmu, ktorá zakazuje rozdeľovanie nehnuteľností nachádzajúcich sa na jej území a stanovuje neplatnosť aktov kúpy častí nehnuteľného majetku – Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora (článok 6 ods. 1 ZEÚ; článok 267 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 51 ods. 1 a 2; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 53 ods. 2) (pozri body 12 – 15 a výrok)

Predmet

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Tribunale di Tivoli – Výklad článku 1 dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv v spojení s článkom 6 ZEÚ, článkom 17 a článkom 52 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie – Právo vlastniť majetok – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca miestnym správnym orgánom zakázať vlastníkovi predaj časti jeho nehnuteľnosti bez predchádzajúceho povolenia

Výrok

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré položil Tribunale di Tivoli (Taliansko).