Language of document : ECLI:EU:C:2013:357

Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 30 maj 2013 – Fierro och Marmorale

mål C‑106/13

”Begäran om förhandsavgörande – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Genomförande av unionsrätten – Föreligger inte – Uppenbart att domstolen saknar behörighet”

Begäran om förhandsavgörande – Domstolens behörighet – Gränser – Begäran om tolkning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Det nationella tvisteföremålet saknar anknytning till unionsrätten – Nationella bestämmelser som ger kommunerna möjlighet att reglera ombyggnader eller förändringar i stadsplaneringen på kommunens territorium – Kommunala bestämmelser om stadsplanering enligt vilka det är förbjudet att dela upp en fastighet belägen i kommunen och vari det föreskrivs att avtal om försäljning av delar av en fastighet är ogiltiga – Uppenbart att domstolen saknar behörighet (Artikel 6.1 FEU, artikel 267 FEUF, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 51.1 och 51.2, domstolens rättegångsregler, artikel 53.2) (se punkterna 12–15 och avgörandet.)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Tribunale di Tivoli – Tolkning av artikel 1 i protokoll nr 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, jämförd med artikel 6 FEU och artiklarna 17 och 52.3 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Rätt till egendom – Nationella bestämmelser som ger lokala administrativa myndigheter möjlighet att förbjuda en ägare att sälja en del av sin fastighet utan föregående tillstånd.

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara den fråga som Tribunale di Tivoli (Italie) har ställt.