Language of document :

2019 m. vasario 1 d. Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NG, OH / SC Banca Transilvania SA

(Byla C-81/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai pirmojoje instancijoje: NG, OH

Atsakovė pirmojoje instancijoje: SC Banca Transilvania SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/13/EEB1 1 straipsnio [2 dalis] turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiama analizuoti, kiek nesąžininga yra sutarties sąlyga, kurioje nustatyta papildoma norma, nuo kurios šalys gali nukrypti, bet konkrečiu atveju nenukrypo, nes dėl jos nevyko jokios derybos, kaip atsitiko šioje byloje nagrinėjamu atveju taikant sutarties nuostatą, pagal kurią reikalaujama paskolą grąžinti ta užsienio valiuta, kuria ji buvo suteikta?

2.    Ar tokiomis aplinkybėmis, kai suteikiant paskolą užsienio valiuta vartotojui nebuvo pateikti apskaičiavimai ir (arba) prielaidos, susiję su galimo valiutos kurso svyravimo ekonominiu poveikiu visoms pagal sutartį vykdytinoms mokėjimo pareigoms, būtų galima pagrįstai teigti, kad tokia sąlyga, pagal kurią visa valiutos keitimo rizika tenka vartotojui (pagal nominalumo principą), yra aiški ir suprantama ir kad pardavėjas ar tiekėjas (bankas) sąžiningai įvykdė įsipareigojimą informuoti kitą sutarties šalį, atsižvelgiant į tai, kad Banca Națională a României (Rumunijos nacionalinis bankas) nustatytas didžiausias vartotojų įsiskolinimo lygis buvo apskaičiuotas taikant paskolos suteikimo dieną galiojusį keitimo kursą?

3.    Ar pagal Direktyvą 93/13/EEB ir ja grindžiamą jurisprudenciją bei veiksmingumo principą, nustačius, kad tam tikra sutarties sąlyga dėl valiutos keitimo rizikos priskyrimo yra nesąžininga, draudžiama palikti sutartį nepakeistą? Kaip būtų galima pakeisti sutartį siekiant netaikyti nesąžiningos sąlygos ir paisyti veiksmingumo principo?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).