Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj - Romania) – NG ja OH v. SC Banca Transilvania SA

(asia C-81/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Soveltamisala – 1 artiklan 2 kohta – Pakottavien lakien tai asetusten käsite – Dispositiiviset säännökset – Ulkomaan valuutan määräinen luottosopimus – Valuuttakurssiriskiä koskeva ehto)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Cluj

Pääasian asianosaiset

Valittajat: NG ja OH

Vastapuoli: SC Banca Transilvania SA

Tuomiolauselma

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että sopimusehto, josta ei ole erikseen neuvoteltu mutta joka heijastaa sääntöä, jota kansallisen lain mukaan sovelletaan sopimuspuolten välillä silloin, kun tältä osin ei ole sovittu muusta järjestelystä, ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

____________

1 EUVL C 187, 3.6.2019.