Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(lieta C-174/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

konstatēt, ka, neveicot visus vajadzīgos pasākumus, kas izriet no Tiesas 2017. gada 5. aprīļa sprieduma Komisija/Bulgārija (C-488/15, EU:C:2017:267), Bulgārijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti LESD 260. panta pirmajā daļā attiecībā uz zonām un aglomerācijām BG0001 Sofija, BG0002 Plovdiva, BG0004 Ziemeļbulgārija, BG0005 Dienvidrietumbulgārija un BG0006 Dienvidaustrumbulgārija;

piespriest Bulgārijas Republikai samaksāt Komisijai kopējo summu 3 156 EUR dienā, rēķinot no 2017. gada 5. aprīļa sprieduma Komisija/Bulgārija (C-488/15, EU:C:2017:267) pasludināšanas līdz sprieduma šajā lietā pasludināšanai vai, ja spriedums tiek izpildīts ātrāk, līdz pēdējā gada, kad tas nebija izpildīts, 31. decembrim, bet katrā ziņā ne mazāk kā minimālo kopējo summu 653 000 EUR;

piespriest Bulgārijas Republikai samaksāt Komisijai soda naudu 5 6777,20 EUR apmērā par katru atsevišķo gaisa kvalitātes apgabalu, rēķinot no Tiesas sprieduma šajā lietā pasludināšanas brīža līdz gadam, kad tiek pilnībā izpildīts 2017. gada 5. aprīļa spriedums Komisija/Bulgārija (C-488/15, EU:C:2017:267), kā arī

piespriest Bulgārijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Bulgārija neesot veikusi vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu lietā C-488/15 taisīto Tiesas spriedumu, turklāt tā joprojām turpinot (i) neievērot pienākumus, kas tai ir noteikti Eiropas Parlamenta Direktīvā 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 13. pantā, skatītā kopā ar XI pielikumu, kā arī (ii) neievērot šīs direktīvas 23. pantā paredzētos pienākumus.

____________